Integritetspolicy

Uppdaterad 2021-07-06

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar kontinuerligt med dataskyddsarbete och efterlever vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy riktar sig till våra konsulter, kunder och leverantörer. Den beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, hur de används samt vilka rutiner vi har gällande behandlingen av dessa personuppgifter.

Benämningen ”konsult” i denna policy avser både läkare och sjuksköterskor som hyrs ut av oss till uppdragsgivare och är oberoende av om du är anställd eller anlitad som konsult hos oss.

Personuppgiftsansvarig

Läkarjouren i Norrland AB, organisationsnummer 556344-6151, Storgatan 24, 972 32 Luleå är personuppgiftsansvarig. Har du frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter så kan du nå oss genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakta@lakarjouren.se eller via telefon +46(0)920 25 43 00. 

Personuppgiftsbehandlingar

Konsulter

Ändamål

Behandlingar

Personuppgifter

Laglig grund

För att administrera intresseanmälan, upprätthålla kontakten och för att hålla konsulten sökbar i vår databas.

Insamling och lagring av uppgifter samt CV som lämnas av konsult i samband med intresseanmälan.

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Personnummer
Arbetslivserfarenheter Fotografier

Vårt berättigade intresse att administrera intresseanmälan och vår databas samt för att bedöma konsultens erfarenhet mot konsultuppdrag.

 

Lagringstid: 2 år efter intresseanmälan registrerades om konsulten inte är/har varit anlitad för något uppdrag. Om konsulten anlitas av Läkarjouren så lagras personuppgifterna så länge samarbetet mellan konsulten och Läkarjouren består.

För att bedöma konsultens kvalifikationer inför särskilda konsultuppdrag/rekrytering. För att kunna presentera relevanta uppdrag för konsulten.

Insamling och lagring av information från dig samt tredje part, såsom exempelvis tidigare arbetsgivare och myndigheter. Utdrag från belastningsregistret lagras inte utan destrueras efter genomgång om det har överlämnats till Läkarjouren.

Personliga utvärderingar
Arbetsreferenser
Kompetensbeskrivning
Hälsodeklaration
Yrkeslegitimation
Specialistbevis
Utdrag från IVO
Utdrag ur belastningsregistret

Vårt och uppdragsgivarens berättigade intresse att utvärdera konsultens kvalifikationer och personliga egenskaper inför konsultuppdrag. Behandling är nödvändig för bedömning av konsultens arbetskapacitet.

Lagringstid: 2 år efter intresseanmälan registrerades om konsulten inte är/har varit anlitad för något uppdrag. Har konsulten blivit aktuell för uppdrag så lagras uppgifterna fram till den tidpunkt då konsulten eller Läkarjouren önskar att avsluta samarbete mellan dem och således inte längre är aktuell för nya uppdrag via Läkarjouren. Personliga utvärderingar lagras i 2 år efter att ett samarbete mellan Läkarjouren och konsulten har avslutats för att Läkarjouren ska kunna tillvarata sina rättigheter vid eventuella arbetsrättsliga tvister.

För att fullgöra våra förpliktelser i enlighet med anställnings-/konsultavtal, inbegripet men inte begränsat till, utbetalning av lön.

Ingå anställnings- eller konsultavtal. Lagring av avtal. Utbetalning av lön.

Namn
Adress
Personnummer
Organisationsnummer
Löneuppgifter
Sjukfrånvaro
Kontonummer

Fullgörande av avtal samt fullgörande av rättsliga förpliktelser.

Lagringstid: 10 år efter avslutat konsult- eller anställningsavtal. 

För att till konsulten kommunicera tillgängliga jobberbjudanden, utbildningar, event m.m.

Lagring av kontaktuppgifter samt behandling vid utskick av kommunikation.

Namn
E-postadress
Telefonnummer

Vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet och nya uppdrag.

Lagringstid: Tills dess att samarbetet upphör mellan Läkarjouren och konsulten eller vid sådan tidpunkt dessförinnan då konsulten meddelar Läkarjouren att konsulten inte önskar motta marknadsföring från Läkarjouren.

För att utvärdera konsultens utförda arbete hos uppdragsgivare och för att kunna identifiera konsulten och dess historik avseende utförda uppdrag.

Behandling samt bedömning av utvärdering av konsultens arbete. Utvärdering tillsammans med uppdragsgivare.

Namn
E-postadress
Personnummer
Utvärdering

Vårt berättigade intresse att följa upp konsultens arbetsprestationer och utvärdera fullgörelse av åtaganden under uppdragsavtal med uppdragsgivare. Behandling sker också för vårt berättigade syfte att kunna identifiera konsulten och dennes utförda uppdrag på lång sikt.

Lagringstid: 10 år efter att samarbetet upphör mellan Läkarjouren och konsulten.

 

 

 

 

 

Kunder

Ändamål

Behandlingar

Personuppgifter

Laglig grund

För att administrera och fullfölja kundavtal.

Insamling av personuppgifter avseende kontaktperson i samband med avtalets ingående samt lagring av avtal.

Namn
E-postadress
Telefonnummer

Vårt berättigade intresse att administrera och fullfölja avtalsförhållandet med våra kunder.

Lagringstid: 10 år efter avtalets upphörande.

För fakturering till kunden avseende uthyrd personal.

Faktura utställs med referensperson hos kunden.

Namn

Fullgörande av avtal.

Lagringstid: 7 år efter fakturans utställande.

Behandlingar för att  kommunicera med avtalets kontaktperson avseende nuvarande eller framtida avtalsförhållande.

Korrespondens via e-post, post eller annan form av kommunikation och lagring av densamma.

Namn
Adress
E-postadress

Behandlingar utgör en nödvändig åtgärd inför ingående av avtal samt att fullgöra avtal mellan Läkarjouren och kunden.

Lagringstid: Kommunikation sparas så länge Läkarjouren anser det är nödvändigt i syfte att kunna följa vad som överenskommits mellan Läkarjouren och kunden i syfte att Läkarjouren ska kunna följa upp vid eventuella rättsliga anspråk.

 

Leverantörer

Ändamål

Behandlingar

Personuppgifter

Laglig grund

För att administrera och fullfölja leverantörsavtal.

Insamling av personuppgifter avseende kontaktperson i samband med avtalets ingående samt lagring av avtal.

Namn
E-postadress
Telefonnummer

Vårt berättigade intresse att administrera och fullfölja avtalsförhållandet med våra kunder.

Lagringstid: 10 år efter avtalets upphörande.

Betalning samt administrering av leverantörsfakturor.

Referensperson hos leverantören som är angiven på faktura. Faktura mottas, behandlas för betalning samt arkiveras därefter i enlighet med bokföringslagen.

Namn

Fullgörande av avtal.

Lagringstid: 7 år efter utförd betalning.

För att kommunicera med avtalets kontaktperson avseende nuvarande eller framtida avtalsförhållande.

Korrespondens via e-post, post eller annan form av kommunikation och lagring av densamma.

Namn
Adress
E-postadress

Behandling utgör en nödvändig åtgärd inför ingående av avtal samt att fullgöra avtal mellan Läkarjouren och leverantören.

Lagringstid: Kommunikation sparas så länge Läkarjouren anser det är nödvändigt i syfte att kunna följa vad som överenskommits mellan Läkarjouren och kunden i syfte att Läkarjouren ska kunna följa upp vid eventuella rättsliga anspråk.

 

Hur vi delar personuppgifter med andra 

Konsult

När du planeras in på uppdrag kommer delar av de personuppgifter som du har lämnat till oss att delas med uppdragsgivaren. Personuppgifter kan även på uppdrag förmedlas till samarbetspartners för att administrera rese- och bostadsbokningar under kommande eller befintliga uppdrag.

Dina personuppgifter kan vidare delas med tidigare arbetsgivare och myndigheter när vi begär in ytterligare information som vi behöver inhämta för att sedan tillhandahålla till uppdragsgivare inom ramen för ett uppdrag. Vi delar också information om dig till myndigheter i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vidare kommer dina personuppgifter lagras i olika system som vi nyttjar i vår verksamhet och som tillhandahålls av systemleverantörer som vi har avtal med.

Vid händelse av uppdrag i Norge så kommer dina personuppgifter också att behandlas av Läkarjouren A/S som är vårt dotterbolag. 

Kund 

Kontaktuppgifter delas med våra konsulter för att fullfölja kommande eller befintliga uppdrag.

Leverantör 

Kontaktuppgifter delas inom Läkarjouren för administration och nyttjande av leverantörens tjänster. 

Vidare kan samtliga kategorier av personuppgifter som omfattas av denna policy, på begäran, lämnas ut till myndighet för att följa lagen, exempelvis föreläggande eller domstolsbeslut eller för att skydda rättigheter, egendom och säkerhet. 

Systemlagring

Personuppgifterna lagras i flertalet databaser som hostas av tredje part lokaliserade inom EU/ESS (med ett undantag i enlighet med vad som anges här nedan). Tredje part använder inte och har inte åtkomst till personuppgifterna i annat syfte än molntjänst, lagringstjänst och support för nämnda tjänster. Vi använder oss av ett system som hanterar våra nyhetsutskick vilket är beläget i USA. Det innebär att de personuppgifter som vi hanterar om dig avseende utskick kommer att behandlas utanför EU/EES. Läkarjouren åtar sig att säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med dataskyddsförordningen. 


Datalagring och skydd för personuppgifter
 

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer som kommer i kontakt med personuppgifter för vår räkning, vilket bland annat ålägger leverantören att hålla personuppgifterna skyddade mot obehörig åtkomst samt ålägger leverantören och dess anställda sekretesskyldighet.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med brandväggar och lösenordsskydd.

Anställda hos oss är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra interna regler för informations- och IT-säkerhet samt vår integritetspolicy. Vidare är åtkomst till kund- och leverantörsavtal begränsad till de anställda som behöver sådan tillgång för att administrera avtalen.

 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

För att göra någon av dina rättigheter gällande skickar du en begäran till: Läkarjouren i Norrland AB, Storgatan 24, 972 32 Luleå. 

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdateringar

Läkarjouren förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy. Uppdaterad integritetspolicy publiceras på www.lakarjouren.se

Referenser

Så tycker våra konsulter och partners om att samarbeta med oss.
Läkarjouren är välstrukturerade, allt fungerar som utlovat och skulle ett problem uppstå blir det löst direkt.
Specialistläkare
- Anestesi/intensivvård
Läkarjouren har en ansvarskänsla och integritet som sannolikt är oöverträffad i den här branschen.
Specialistläkare
- Radiologi

Läkarjouren

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

Org. nr: 556344-6151

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

MSF_Vanforetag_2023

Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2023. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Tillsammans för en bättre vård

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.

Auktoriserat Bemanningsföretag - Läkarjouren AB

Sociala medier

Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.